ಪ್ರಕಟಣೆ - ರೈತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ

ರೈತ ಮಿತ್ರ ಕಂಪನಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು
ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು,
ಅಥವಾ ಪೂಷಕರು ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು,
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ -------------
ರೈತ ಮಿತ್ರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ ಪ್ರೂಡೂಸ್ಸರ್ ಕಂಪನಿ
ನಂ 18 ಗೌರಿಶಂಕರ ನಗರ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಎದುರು , ಊಟಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು 25,
ಕಛೇರಿ ಮೂಭೈಲ್ ನಂ 8762406640

Raitha Mitra

The company is committed to being of service and has been started with the objective of uplifting the economic status of farmers by our services and products. To encourage the formation of more Farmer Interested Groups and to reach our services to more numbers of farmers. Raitha Mitra is committed to developing scientifically designed, efficient systems and processes for pre-harvest and post-harvest technologies for fruits, vegetables and Superfoods with professional marketing operations. We Continuously strive to benefit the farmers by sharing information and advice from the departments of Agriculture and Horticulture. We also have our own agricultural science consultants who provide information, training and, advice to farmers on agrotechnology practices, pre-harvest, and post-harvest management.

Reg No : 11218323000099
ALL TYPE OF VEGETABLES AND CHIA, QUINOA, ALL TYPES OF CEREALS AND PULSES

What we do

The name you can trust for 100% organic products
 • Grow Vegetables

  We grow vegetables by using minimum fertilizers and pesticides & provide all farmers with best practices to follow
 • Organize Camps

  We organize awareness camps to educate farmers on Fertilizers, Pesticides / Insecticides
 • Awareness

  Create awareness about local traders and help farmers from being cheated
 • Quality and Reliability

  We buy Vegetables direct from farmers by avoiding middlemen and give minimum support price and trade it for better market price.
 • Insurance

  Company's 1200 member farmers will be covered under PMBSY accident insurance scheme.
 • Study Tours

  We arrange Study tours to understand & adapt the new technologies in farming.
 • Associated Farmers
 • Districts
 • Study Tours
 • Awareness Programs

Our Products

QUINOA
VEGETABLES
FERTILIZERS

Recent Programs

img

34. Raithamitra FPCL Inauguration

Raithamitra FPCL  Central Office Inaugurated by JSS Swamiji Sri. Sri. Shivarathri Desikendra Swamiji  and our Chairman and our Board Directors  on 2nd March 2015.

img

30. CFTRI Director visited Our Chia Processing Unit 2016

CFTRI Director Dr. Ram Rajashekaran visited Our Chia Processing Unit 2016

img

23. Chairman Inspection

Chairman Inspecting along with farmers of Chia crop

img

31. Farmers Seminar at Kalaghataki- Dharwad District

Conducting Farmers Seminar to Educate Farmers For Proper Usage Of Seeds and fertilizers in Kalaghataki - Dharwad District 

img

32. THE HINDU Paper News

THE HINDU Paper News about Raithamitra Farmers Producer Co. Ltd

img

15. Women Farmers Study tour

Women Farmers Study tour team visit Krushi Mela Dharwad 27-09-2016

For More Information Please Contact

Address: # 18, Gowrishankara Nagar, Ooty Road, Mysore - 570025 Office: +91 821-2971640 / +91 876-240-6640 Email: raithamitra2014@gmail.com